CLOSE
close

Unsur Intrinsik Panji Semirang


SILABUS KELAS X SEMESTER 1 - KTSP & Jaringan Blog Guru ...

yang disampai-kan secara langsung/ melalui rekaman (tema, alur, konflik, penokohan, sudut pandang, amanat) •Unsur ekstrinsik (agama, politik, sejarah, budaya)

Download - Preview - Sun, 28 Sep 2014 17:09:00 GMT

SILABUS KELAS XI SEMESTER 1 - KTSP & Jaringan Blog Guru ...

SILABUS KELAS XI SEMESTER 1 Nama Sekolah : SMA / MA.... Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia Kelas : XI Semester : 1 Standar Kompetensi : Mendengarkan

Download - Preview - Mon, 22 Sep 2014 00:56:00 GMT

KAJIAN TEORI A. Struktur Novel - Welcome to Lumbung ...

9 dalam karya sastra tersebut. Struktur yang membangun sebuah karya sastra sebagai unsur estetika dalam analisis struktur dapat dilakukan dengan cara

Download - Preview - Thu, 25 Sep 2014 21:16:00 GMT

TEORI-TEORI MOTIVASI - Welcome to Universiti Teknologi ...

TEORI-TEORI MOTIVASI Azizi Bin Yahaya & Nurul Ain Binti Hamsari Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak Teori-teori motivasi banyak membantu dalam ...

Download - Preview - Sun, 28 Sep 2014 07:08:00 GMT

PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan - Welcome to Universiti ...

Kajian lepas menjelaskan untuk belajar lebih berjaya pelajar perlu didedahkan dengan pelbagai model dan teknik pembelajaran. Malangnya, unsur ini

Download - Preview - Sun, 28 Sep 2014 12:59:00 GMT

KEMENTETRIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BUKU PANDUAN KAJIAN ...

kementetrian pendidikan malaysia pusat perkembangan kurikulum kementerian pendidikan malaysia 2002 buku panduan kajian sejarah tempatan sekolah menengah rendah

Download - Preview - Sun, 28 Sep 2014 01:32:00 GMT

PANDUAN APRESIASI PROSA – FIKSI - Direktori File UPI ...

2 intrinsik karya prosa-fiksi; dan 4) pengekspresian karya prosa-fiksi, seperti pembacaan cerpen, maupun penulisan cerpen. Dasar-dasar teoritik yang ...

Download - Preview - Sun, 28 Sep 2014 02:00:00 GMT

SOSIOLOGI - Cikaracak | Dikdik Baehaqi Arif

1 SOSIOLOGI A. Pengertian, Karakteristik, dan Ruang Lingkup Sosiologi Secara terminologi ‘sosilogi’ berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yakni kata ‘socius’

Download - Preview - Sun, 28 Sep 2014 00:20:00 GMT

Pengertian Pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik dan

Jika kita terapkan dalam konteks pembelajaran, keempat unsur tersebut adalah: 1. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yakni perubahan

Download - Preview - Fri, 26 Sep 2014 14:56:00 GMT

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Novel

xix sebagai unsur estetika dalam dunia karya sastra antara lain alur, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, tema dan amanat (Ratna, 2004:19-94)

Download - Preview - Sun, 28 Sep 2014 10:00:00 GMT