CLOSE

Dongeng Dongeng Basa Sunda Si Kancil


materi pembelajaran sastra sunda di sd jeung smp - File UPI

3 nyaeta sastra Sunda sampakan (dongeng, mantra, carita pantun, kakawihan, sisindiran) jeung sastra Sunda sampeuran (pupuh, carpon, novel, sajak bebas).

Download - Preview - Mon, 29 Sep 2014 08:04:00 GMT